تبلیغات
تحقیقات بازاریابی - کلینیک تحقیقات بازاریابی ایران

تحقیقات بازاریابی
 
دپارتمان تحقیقات بازاریابی
 
تاریخ : دوشنبه دوم اردیبهشت 1392
ارسال توسط فهیمه احمدی علی خویه www.khooyeh.com
 
تاریخ : دوشنبه دوم اردیبهشت 1392
سنجش‌ بهره‌ وری‌

 سنجش‌ یااندازه‌ گیری‌ ،جزء لاینفك‌ فرایندمدیریت‌ بهره‌وری‌ است‌ .اگربخواهیم‌ بهره‌وری‌ رابافرهنگ‌سازمانی‌ درآمیزیم‌ ،شرط اساسی‌ آن‌ وجودابزاری‌ برای‌ كنترل‌ ونظارت‌ برپیشرفت‌ ،تهیه‌ بارخورد،تعین‌ هدفهای‌قابل‌ اندازه‌ گیری‌ وارزیابی‌ عملكردمدیریت‌ است‌ .

 همچنین‌ اندازه‌ گیری‌ بهره‌ وری‌ ،سازمان‌ را در ایجادارتباط صریح‌ بین‌ بهره‌ وری‌ باسایرهدفهای‌استراتژیك‌ سازمان‌ یاری‌ می‌ دهد.

 اندازه‌ گیری‌ بهره‌ وری‌، جدای‌ ازمنافع‌ استراتژیك‌ آن، كاركردهای‌ تقویت‌ كننده‌ سودمند دیگری‌ را نیز دربردارد.برخی‌ ازكاركردهای‌ مفیداندازه‌ گیری‌ عبارتنداز:

آگاه‌ سازی.‌ استفاده‌ ازسیستمهای‌ اندازه‌ گیری‌ كاملاٌ مشهودواستنادمكرربه‌ نتایج‌ آنها،باعث‌ حفظ توجه ‌سازمانی‌ می‌ شوندو همچنین‌، نشانگرعلاقه‌ ونگرانی‌ مدیریت‌ نسبت‌ به‌ بهره‌ وری‌ می‌ باشند.

ارزیابی‌ مشكلات‌ و شناسایی‌ فرصتها. اندازه‌ گیری‌ بهره‌ وری‌ ،امكان‌ شناسایی‌ زمینه‌ هایی‌ راكه‌ مدیریت‌بایدتوجه‌ بیشتری‌ به‌ آنهامبذول‌ دارد،میسرمی‌ سازد.

ایجادمكانیزمی‌ برای‌ بارخورد.بدون‌ بارخورد،یك‌ سازمان‌ نمی‌ توانددرآموزش‌ وبهبود،موفقیتی‌ كسب‌كند.ازطریق‌ بازخوردداده‌ های‌ اندازه‌ گیری‌ است‌ كه‌ كاركنان‌ ازاحساس‌ تكمیل‌ كاری‌ لذت‌   می‌ برند.

 سنجش‌ بهره‌ وری‌ درسطوح‌ مختلف‌ بین‌ المللی‌ ،ملی‌ ،صنعت‌ وسازمان‌ می‌ تواندانجام‌ شود.برای‌ سنجش‌بهره‌ وری‌ درهرسطح‌ ،ابتدا شاخصهایی تعیین‌ ،وسپس‌ بهره‌ وری‌ برطبق‌ این‌ شاخصهااندازه‌ گیری‌ می‌شود.

 

 

سنجش‌ ومقایسه‌ بهره‌ وری‌ درسطح‌ بین‌ الملل‌

 سنجش‌ ومقایسه‌بهره‌ وری‌ درسطح‌ بین‌ الملل‌ ،ازاهمیت‌ بسیاری‌ برخورداراست‌ .چون‌ امروزه‌كشورهانسبت‌ به‌ سابق‌ بیشترباهم‌ ارتباط دارندوسیستمهای‌ پولی‌ ،انتقال‌ كالاهاوخدمات‌ وتكنولوژی‌ كشورهارابه‌ هم‌ متصل‌ كرده‌ است‌ .به‌ علت‌ رقابت‌ شدید دربین‌ كشورها برای‌ فروش‌ كالاهاوخدمات‌، نیازبیشتری‌برافزایش‌ بهره‌ وری‌ وكیفیت‌ وكاهش‌ هزینه‌ های‌ تولیدی‌ احساس‌ می‌شود. این‌ سنجش‌ ومقایسه‌بهره‌ وری‌ باعث‌می‌شود تاهركشوربتواندبهره‌ وری‌ خود راباكشورهای‌ همترازیابالاتروپایین‌ ترخودمقایسه‌ كند تابدین‌ وسیله‌موقعیت‌ خودراتعین‌ نماید.ممكن‌ است‌ سطح‌ بهره‌ وری‌ یك‌ كشورنسبت‌ به‌ كشوردیگری‌ پایین‌باشداما اگر بانرخ ‌بالاتری‌ نسبت‌ به‌ آن‌ كشوررشدكند،درآینده‌ نه‌ چندان‌ دور همسان‌ آن‌ كشور شده‌ وچه‌ بسا ازآن‌ پیشی‌خواهدگرفت‌.ممكن‌ است‌ بهره‌ وری‌ یك‌ كشوردرسال‌ گذشته‌ بهبودنیافته‌ باشدامااگر وضع‌ رقبای‌ آن‌ كشور،چندان‌ تعریفی‌ نداشته‌ باشددراین‌ صورت‌ محصولات‌ شركت‌ كماكان‌ قابل‌ رقابت‌ خواهدبود. البته‌ برای‌ حفظ این‌امتیازگامهایی‌ جهت‌ افزایش‌ بهره‌ وری‌ بایدبرداشت‌ .همچنین‌ پی‌ بردن‌ به‌ این‌ امركه‌ چرادیگران‌ دارای‌ سطح‌ ونرخ‌رشد بالاتری‌ هستندبرای‌ دستیابی‌ به‌ ابزار وروش‌ هایی‌ جهت‌ بهبود بهره‌ وری‌ مؤثرخواهدبود.

درنتیجه‌ مقایسه‌ بهره‌ وری‌ درسطح‌ بین‌ الملل‌ وبین‌ شركتهای‌ مختلف‌ به‌ كشورها وموسسات‌ كمك‌ می‌كندتاازتجارب‌ دیگران‌ استفاده‌ كرده‌ وبه‌ بهبودسطح‌ بهره‌ وری‌ بپردازد.

 

سنجش‌ بهره‌وری‌ درسطح‌ملی‌


برچسب‌ها: راهنمای تحقیقات بازار, سخنرانی بازاریابی, سخنران, وبلاگ تحقیقات بازاریابی, انجمن بازاریابی و تبلیغات ایران

ادامه مطلب...
برچسب ها: تحقیقات بازاریابی، تحلیل بازار و عوامل بازار، تحقیقات بازار، مهندسی بازار، تکنیک های تحقیقات بازاریابی، مدیریت تحقیقات بازاریابی، اصول تحقیقات بازاریابی، مشاور تحقیقات بازاریابی، آنالیز بازار، تحقیقات مشتری، تحقیقات برند، شیوه تحقیقات بازاریابی، کلینیک تحقیقات بازار ایران، باشگاه تحقیقات بازاریابی، کلوپ تحقیقات بازار ایران، تحقیقات عادت مصرف کننده، دپارتمان تحقیقات بازار ایران، اتاق تحقیقات بازاریابی، کلینیک تحقیقات بازار ایران مطالعه بازار، روش های مطالعه و بررسی بازار، روشهای تحقیق بازاریابی، تحقیقات بازار محصول برند بسته بندی نام سهم بازار، انواع تحقیقات بازاریابی و روش های تحقیق در بازاریابی، انواع تحقیقات بازاریابی، مشاور مهندسی فروش، مشاور فروش، مشاور تحقیقات بازار، پرسشنامه تحقیقات بازار، پژوهش بازار، تحلیل رفتار مصرف کننده نهایی و واسطه ای، تحقیقات بسته بندی و نام تجاری، مطالعه رقبای بازار، تحلیل سهم بازار، آنالیز فروش و بازاریابی، برنامه ریزی بازار، برنامه ریزی فروش، برنامه ریزی مشتری، گروه کانون در تحقیقات بازاریابی، تحقیقات برند و نام و نشان، تحقیقات بازاریابی میدانی، نظرسنجی مشتریان، رضایت سنجی مشتریان، رفتار سنجی مصرف کنندگان، ارزیابی برند، ارزیابی و آنالیز دیدگاه مشتریان، تحقیق عوامل بازار، کارگاه تحقیقات بازار، تحقیقات بازار توسط گروه کانون، تیم تحقیقات بازار، تحقیقات برندسازی، مونیتورینگ بازار، کاربرد تحقیقات بازاریابی، تحلیل رقابت، تخمین بازار، ابزارهای مطالعه بازار، عادات رسانه ای مصرف کننده، فرایند تحقیقات بازار، کلینیک تحقیقات بازار، سیستم تحقیقات بازاریابی، پورتال تحقیقات بازار، پروپوزال تحقیقات بازاریابی، مرکز تحقیقات بازار ایران، آکادمی تحقیقات بازار ایران، انجمن تحیقیقات بازاریابی، شناخت بازار، تجزیه و تحلیل بازار، مدرسه تحقیقات بازاریابی، تجزیه و تحلیل عوامل بازاریابی، مرچندایزینگ، تحقیقات رفتار مصرف کننده، بازارسازی، مشاوره بازاریابی، مهندسی فروش، تحلیل بازار، مدیریت محصول، بازارسنجی، مشتری سنجی، مشاور بازاریابی، سمپلینگ، تحقیقات بازار صادرات، بازاریابی صادرات، تحقیقات بازاریابی کاربردی، کتاب تحقیقات بازاریابی، تحقیقات بازاریابی در 30 روز، وظایف محقق بازار، تحقیقات بازارسازی، تکنیک های بازارسازی، کلاسهای بازارسازی، معاینه واحد بازاریابی و فروش، marketing research department، تحقیقات بازاریابی کیفی، تحقیقات بازاریابی کمی، تحقیقات بازاریابی اجرایی، تحقیقات بازاریابی حرفه ای، تحلیل محتوا در تحقیقات بازاریابی، marketing research، marketing research clinic، اقدام پژوهی در بازاریابی، پژوهش های کیفی در بازاریابی و فروش، تحقیقات بازار کیفی، quality markeitng research، روش های تحقیق کیفی در بازاریابی، مجری تحقیقات بازاریابی، مدرس تحقیقات بازاریابی، marketing research in iran، consumer behavior research، imc research، تحقیقات ارتباطات بازاریابی، تحقیقات رفتار مخاطبان، اقدام پژوهی در تحقیقاتبازاریابی، برند، تبلیغات، مطالعه ی موردی تبیینی در تحقیقات بازاریابی، تیپ بندی در تحقیقات بازاریابی، مردم نگاری و نحوه ی تکامل آن در تحقیقات بازاری،  
نوشته شده در تاریخ جمعه 24 خرداد 1392 توسط www.khooyeh.com khooyeh.ir
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | :